Privacybeleid Gros Bisou VOF  ( La George) 

Gros Bisou zal de aan haar verstrekte persoonsgegevens te allen tijde behoorlijk en zorgvuldig verwerken.

Daarbij zal La george zich houden aan de regels zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of andere relevante wetgeving.

Artikel 1- Definities: Betrokkene: een natuurlijk persoon wie aan de hand van de verstrekte Persoonsgegevens geïdentificeerd kan worden.

In dit privacybeleid ook wel Klant genoemd.

Persoonsgegevens: alle gegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of de geldende Europese Privacyverordening. Iedere informatie betreffende de identificatie van de Betrokkene. Verwerking: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen. Verantwoordelijke: in dit privacybeleid te weten Gros Bisou die het doel, de voorwaarden en middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.

Artikel 2- Reikwijdte en welke gegevens worden verzameld? 1. Door La George worden Persoonsgegevens verwerkt in het kader van het verwerken van bestellingen verkregen uit de webshop www.lageorge.nl. 2. Deze Persoonsgegevens bestaan uit NAW-gegevens, contactgegevens, accountgegevens en cookies en/of IP-adressen. Dit privacybeleid is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens met betrekking tot levering van de producten die La George aanbiedt.

3. La George vraagt middels dit privacybeleid expliciete toestemming aan de Betrokkene om de gegevens aan te leveren.

4. La george verzameld de Persoonsgegevens op de volgende wijze: a. Gegevensverzameling via het internet zoals het plaatsen van een bestelling, vragenlijsten, cookies, aanmelden voor nieuwsbrief, aanmelden voor brochures, contactformulier invullen, gegevens uploaden referenties plaatsen of gebruik maken van social media; b. Gegevensverzameling via het internet zoals een contactformulier; c. Persoonlijke vraaggesprekken waarbij informatie genotuleerd of ingevoerd wordt; d. Telefonische vraaggesprekken waarbij gegevens genotuleerd of ingevoerd worden. Artikel 3- Omgang met gegevens: 1. Persoonsgegevens zullen op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze worden verwerkt door La George. De verzamelde Persoonsgegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld. 2. Indien Betrokkene vaststelt dat diens Persoonsgegevens onjuist zijn geregistreerd bij La George, zal Betrokkene hiervan zo spoedig mogelijk melding maken bij La George.

La George zal naar aanleiding van deze informatie op aanvraag de gegevens indien noodzakelijk wissen, dan wel aanpassen of Betrokkene zelf de mogelijkheid bieden tot correctie van deze Persoonsgegevens. Artikel 4- Doeleinden gegevens: 1. La George gebruikt Persoonsgegevens van Betrokkenen voor de levering van de producten en het daarbijbehorende contact tussen La George en de Klant. 2. Verwerking van de Persoonsgegevens zal slechts plaatsvinden wanneer dit nodig blijkt voor de verwezenlijking van de doeleinden. Artikel 5- Opslag gegevens en bewaartermijn: 1. De bewaartermijn van de Persoonsgegevens zal slechts voor de duur zijn die noodzakelijk is tot verwezenlijken van de doeleinden en in ieder geval niet langer duren dan maximaal één jaar, tenzij een wettelijke grondslag langere opslag vereist. 2. La George vraagt middels dit privacybeleid de toestemming aan de Klant om de bestelhistorie en contactgegevens maximaal één jaar te bewaren in het kader van het afhandelen van een klacht en het verbeteren van de dienstverlening. Door akkoord te gaan met dit privacybeleid verschaft de Klant deze toestemming. Artikel 6- Beveiliging gegevens: 1. La George treft passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens op een passend beveiligingsniveau te beschermen. 2. La George neemt in ieder geval, passende maatregelen om vernietiging, enige vorm van onrechtmatige Verwerking of ongeoorloofde verspreiding en toegang tot de Persoonsgegevens te voorkomen. Artikel 7 Nieuwsbriefsystemen 1. De Klant kan zich vrijwillig aanmelden voor de nieuwsbrief. 2. De nieuwsbrief houdt de Klant op de hoogte van het laatste nieuws, de meest recente aanbiedingen en ontwikkelingen. 3. De Klant ontvangt de nieuwsbrief per mail. 4. De Klant kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. 5. De Klant zal dan geen berichten meer ontvangen. Artikel 8 Cookies en privacy 1. Bij het bezoeken van onze website kan Gros Bisou informatie van de Klant over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies. 2. De informatie die La George verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. Het is La George niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Betrokkene uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken. 3. De Betrokkene gaat akkoord dat La George de Betrokkene voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Betrokkene niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Betrokkene dit kenbaar maken. 4. La George behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Betrokkene geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database. Artikel 9- Rechten van Betrokkene: 1. Betrokkene heeft, zonder opgaaf van reden, recht zijn toestemming tot het verwerken van diens Persoonsgegevens in te trekken, tenzij dit uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, uitvoering van een publieke taak onmogelijk maakt, of wegens medische noodzaak niet mogelijk is, behoudens de wettelijke verplichtingen of andere situatie waarin verwijdering van persoonsgegevens redelijkerwijs niet van La George kan worden gevergd. 2. De Betrokkene kan op ieder gewenst moment La George verzoeken via klantenservice@lageorge.nl, om de Persoonsgegevens van de Betrokkene te verwijderen. 3. La George biedt Betrokkene zonder verplichte opgaaf van reden inzage tot diens Persoonsgegevens. 4. Verwerking van Persoonsgegevens wordt middels dit privacybeleid in duidelijke, begrijpbare taal kenbaar gemaakt aan de Betrokkene. Artikel 10- Doorgifte aan derden 1. Persoonsgegevens van betrokkenen worden in beginsel niet verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of de levering van goederen en/of diensten of als dit gebeurt op grond van (het nakomen van) een wettelijke verplichting. Artikel 11- Contact en afhandeling klachten 1. La George biedt de mogelijkheid tot het behandelen van klachten. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend en zullen zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 4 weken worden afgehandeld. 2. Betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens. 3. Vragen en klachten kunnen worden ingediend via: klantenservice@lageorge.nl. Artikel 12- Wijzigingen privacybeleid 1. La George behoudt het recht om dit Privacybeleid aan te passen. 2. Wijzigingen zullen tijdig worden doorgegeven aan de Betrokkene. Artikel 13- Toepasselijk recht 1. Op dit privacybeleid en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing. 2. De bevoegde rechter in het arrondissement in de vestiging van Rotterdam neemt bij uitsluiting kennis van alle geschillen uit hoofde van dit privacybeleid.

newsletter-ul

Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru
Înscrieți-vă
© 2009 - 2024 Magazin românesc La George Haga Rotterdam | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel